Polityka prywatności

Polityka Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych

Realizacja prawa do ochrony danych osobowych jest jednym z podstawowych zobowiązań serwisu akwarystycznego aquariumserwis. Przeznaczamy wszelkie niezbędne zasoby i wysiłki do przetwarzania Twoich danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszelkimi innymi przepisami prawa które mają zastosowanie w tym zakresie.

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas kontaktu z nami w sprawie usług oferowanych poprzez naszą stronę internetową.


Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji i modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w przepisach prawa lub zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych.

W przypadku zmiany poinformujemy Cię o tym i umieścimy na naszej stronie zmodyfikowaną wersję Polityki prywatności.


Administrator danych i kontakt

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. Michał Gulbinowicz z siedzibą w Szczecinie, ul. Maciejkowa 44, 71-784 Szczecin nip: 851-292-24-16 będący operatorem serwisu dostępnego pod adresem www.serwis-akwarystyczny.pl (zwanego dalej aquariumserwis).


Jeśli będziesz chciał się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych możesz to zrobić drogą mailową na adres info@serwis-akwarystyczny.pl


Przetwarzane kategorie danych osobowych

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, więc masz pełną kontrolę nad informacjami które nam przekazujesz. Zbieramy następujące rodzaje informacji:

 • dane podawane w przypadku chęci dodania do bazy Newsletter w serwisie aquariumserwis – nazwę użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Na naszej stronie internetowej możemy przechowywać i zbierać informacje za pomocą plików cookies i podobnych technologii zgodnie z Polityką plików cookies.
Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie chcemy również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.


Cele i podstawy przetwarzania danych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celach marketingowych - chcemy informować Cię o nowościach na rynku akwarystycznym. W tym celu możemy przesyłać Ci ogólne i tematyczne wiadomości e-mail. Komunikacja marketingowa jest uzależniona od Twojej uprzedniej zgody, którą w przypadku zmiany zdania możesz w każdej chwili wycofać poprzez kontakt z Adminitratorem danych (dane są podane powyżej);


Okres przechowywania danych osobowych

Informacje powiązane z kontem w aquariumserwis są przechowywane dopóki nie zrezygnujesz z subskrypcji newsletter. W dowolnym momencie możesz zażądać usunięcia informacji i zamknięcia konta, a my podejmiemy odpowiednie kroki aby zrealizować Twoje żądanie. Zastrzegamy sobie prawo do zachowania pewnych informacji również po zamknięciu konta, jednak tylko w przypadkach w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów, takich jak np. wykonanie zawartej umowy, dochodzenie roszczeń czy wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe
W zależności od sytuacji możemy przekazać lub udostępnić Twoje dane następującym kategoriom odbiorców:


 • dostawcy usług informatycznych (np. firma hostingowa udostępniająca serwer serwisu)


Kraje w których przetwarzane są dane osobowe

Twoje dane osobowe są przechowywane i przetwarzane na terenie Polski. Nie przekazujemy Twoich danych żadnym podmiotom znajdującym się poza Polską.

W wypadku obowiązku prawnego lub konieczności ochrony naszego uzasadnionego interesu zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich danych władzom publicznym.


Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

Zobowiązaliśmy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach, przy użyciu najnowocześniejszych algorytmów szyfrowania.


Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych

RODO wskazuje szereg praw przysługujących Ci w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawienia wszelkich błędów w naszych zapisach i / lub wyrazić sprzeciw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu.

W celu realizacji przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

Poufność wszelkich danych osobowych traktujemy bardzo poważnie, dlatego prosimy o przesyłanie wszelkich próśb dotyczących tych danych za pośrednictwem adresu e-mail wykorzystanego do założenia konta lub złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni do dodatkowej weryfikacji Twojej tożsamości przed realizacją zgłoszonego żądania.

 1. dostęp do danych – możesz wystąpić do nas z wnioskiem:
 • o potwierdzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • o dostarczenie kopii tych danych;
 • o przekazanie innych informacji dotyczących danych osobowych w zakresie którego nie obejmuje niniejsza Polityka prywatności;
 1. sprostowanie – możesz zwrócić się do nas z prośbą o sprostowanie danych które są niepoprawne lub niekompletne;
 2. usunięcie danych – możesz poprosić o usunięcie Twoich danych, jednak tylko w sytuacji gdy:
 • nie są one już konieczne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub
 • gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych lub gdy dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem lub
 • gdy występuje w tym zakresie zobowiązanie prawne.

Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia tej prośby, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania zobowiązania prawnego lub jeśli jest konieczne do wniesienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego;

 1. ograniczenie przetwarzania danych – możesz wystąpić do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jednak tylko wtedy gdy:
 • dokładność danych jest kwestionowana lub
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie życzysz sobie usunięcia danych lub
 • dane nie są już potrzebne do celów dla których były zbierane, ale nadal są nam potrzebne do realizacji, ustalenia lub obrony roszczeń prawnych.

W wyniku wniosku o ograniczenie możemy nadal korzystać z Twoich danych jeśli posiadamy Twoją zgodę, w celu wszczęcia, realizacji lub zapewnienia obrony praw lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

 1. przenoszenie danych osobowych – możesz poprosić nas o dostarczenie Twoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz poprosić o przeniesienie ich bezpośrednio do innego administratora danych, jednak tylko w przypadku gdy:
 • przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą lub na podstawie zawartej z Tobą umowy oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.


Opłaty

Nie będziemy pobierać żadnych opłat za korzystanie z jakichkolwiek praw odnoszących się do danych osobowych. Wyjątkiem są sytuacje w których wniosek o dostęp do informacji będzie bezpodstawny, powtarzalny lub nadmierny – w takim przypadku pobierana będzie opłata uwzględniająca koszty administracyjne udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia działań zgodnie z żądaniem. O ewentualnych opłatach zostaniesz poinformowany przed rozpatrzeniem Twojej prośby.


Czas reakcji

Na wszystkie ważne wnioski odpowiemy w ciągu jednego miesiąca, chyba że złożysz więcej wniosków lub będą one szczególnie skomplikowane. W takiej sytuacji zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy, z zastrzeżeniem poinformowania o konieczności zastosowania dłuższego terminu na rozpatrzenie sprawy.


Prawa osób trzecich

Nie mamy obowiązku rozpatrywana wniosku, jeżeli ma on negatywny wpływ na prawa i wolności osób trzecich których te dane dotyczą.


Skargi

Masz prawo składania skarg do organu nadzorczego w zakresie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. Krajowym organem nadzorczym ds. przetwarzania danych osobowych jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@giodo.gov.pl

Przed kontaktem z organem nadzorczym prosimy o kontakt z nami. Obiecujemy dołożyć wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie kwestie polubownie. Kontakt z nami w żaden sposób nie narusza ani nie ogranicza przysługującego prawa do kontaktu z organem nadzorczym.

Nasze usługi

Realizujemy usługi akwarystyczne w zakresie:


Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się czym są tzw.ciasteczka i dlaczego są wykorzystywane w tym serwisie.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej.

Kontakt


Telefon: 515 897 877

Serwis Akwarystyczny Szczecin

Zakładanie, serwisowanie i aranżacja akwariów

info@serwis-akwarystyczny.pl